← Върнете се на началната страницаПодготвяте ли бизнес план преди да стартирате своя компания? Правите ли проучване на пазарната ситуация? Планирането е ключова съставка за успеха на един предприемач. Бизнес планът помага да се ръководи процеса на вземане на решения, необходим за управлението на един бизнес. Да разбираш значението на подготовката и проучването преди стартиране на бизнес е жизненоважно за неговия успех; това Ви дава ясен фокус и може да Ви предпази от тръгване в грешната посока. Нещо повече, подготовката Ви дава правилните очаквания към реалността и Ви помага да оцените възможностите и да идентифицирате вероятни трудности. Следователно, бизнес планирането може да се опише като крайъгълен камък на успешното бизнес развитие, а наборът от умения, необходими за неговото извършване, трябва да бъде внимателно подбиран, за да се реализира пълния потенциал на Вашата бизнес идея.
Този тест ще Ви покаже колко умели сте в областта на бизнес планирането и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Според „маркетинговата концепция”, за да задоволи организационните си цели, една организация трябва да предвижда нуждите и исканията на потенциалните клиенти и да ги задоволява по-ефективно от своите конкуренти.
Стъпки при използването на продуктови категории за оптимизация на маркетинговата стратегия:
1.Разбиране как ВАШИЯТ ЦЕЛЕВИ ПАЗАР категоризира конкретен продукт.
2.Определяне на подходяща (с най-голяма вероятност за успех) маркетингова стратегия за всяка от Вашите марки.
3.Изпълнение на стратегията.
4.Тестване на ефекта от продуктовата стратегия за постигане на цели – като увеличени продажби.
5.Финално адаптиране на стратегията за подобряване на резултатите.
С тези умения ще можете да се тествате и да проверите кои успешни подходи са удачни за Вас.
Този тест ще Ви покаже колко умели сте в областта на маркетинга и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Несигурните икономически времена през последните няколко години имат значителен ефект върху начина на работа на компаниите днес. Компании, които са работили безпроблемно с помощта на прогнози и проекции сега се въздържат от фиксирани бизнес оценки. Сега компаниите имат нов фокус: управление на риска.
Рискът е основната причина за несигурност във всяка организация. Следователно, компаниите все повече се фокусират върху идентифициране на рискове и тяхното управление преди дори да са засегнали бизнеса. Способността за управление на риска ще помогне на компаниите да действат по-уверено по отношение на бъдещи бизнес решения. Познаването на рисковете, пред които организациите са изправени, им дава различни опции за справяне с потенциални проблеми.
Без управление на риска една фирма не може да дефинира своите бъдещи цели. Ако дадена компания дефинира цели, без да вземе предвид рисковете, има вероятност да загуби посока, ако някой от тези рискове се реализира.
Този тест ще Ви покаже колко умели сте в областта на управление на риска и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Днес много предприемачи, които искат да стартират собствен бизнес, са изправени пред липса на мотивация и подкрепа. За съжаление, много от тях започват бизнес като източник на доходи, които разбира се не могат да дойдат веднага, а след това се оплакват, че не са имали достатъчно подкрепа и възможности за растеж и развитие. И тогава идва провалът. От друга страна, има и предприемачи, които започват с нещо малко и знаят колко важно е да имат подкрепа за развитие на бизнеса си (от семейство, приятели, финансова подкрепа), но също така имат и голяма мотивация да постигнат велики неща и да създадат силен, успешен бизнес.
Този тест ще Ви покаже нивото Ви в областта на мотивация и подкрепа и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

След един или повече неуспешни бизнеси, поучаването е от ключово значение, за да имате по-голям шанс за успех в ново начинание. Но срамът и думите, които го придружават, като провал и вина, не са добри условия за учене. Точно обратното. Макар че може да сте правили грешки в миналото, само ако ги признаете и оцените (наред с Вашите успехи) може да станете по-добри и да минимизирате риска от повтаряне на същите или подобни грешки.
Важно е и да можете да виждате и балансирате собствената си отговорност с външни фактори, които понякога са трудни за предсказване и предвиждане. Като знаете какво е било и какво е под Ваш контрол, както и какво не е, поставя Вашите отговорности в контекст. Правейки това, Вие ще може по-добре да анализирате какви са Вашите компетенции като предприемач и от какво се нуждаете, за да използвате максимално тези компетенции!
Този тест ще Ви покаже нивото Ви на самоувереност и Вашата способност да се учите от грешките си и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Да се греши е човешко и никой не е имунизиран срещу това. Ако обаче само се извиним и продължим постарому, рискуваме да повторим същите грешки. Когато не се учим от грешките си, ние причиняваме ненужен стрес на себе си и на другите както в личния, така и в служебния живот, което често е основната причина за самите грешки. Грешките и стресът могат да се превърнат в отлични възможности за учене и развитие на лично и на организационно ниво. Трябва просто да се учим от тях и да се справяме със стреса.

Най-важните стъпки на управление на стреса са:

  • Научаване на лични и професионални уроци от грешките за по-добро справяне с бъдещи стресови ситуации и предизвикателства;
  • Вслушване в съвета на доверени професионалисти и отказ от упорито преследване на определени цели;
  • Познаване как да делегирате задачите си, когато сте претрупани и/или не може да се изправите пред и разрешите проблеми;
  • Създаване и запазване на баланс между работа и личен живот на базата на доверие между вас и хората около вас;
  • Посрещане с кураж на предизвикателствата и проблемите;
  • Способност да посредничите между страни и/или да търсите компромис за намиране на мирно и приемливо решение на проблемите;
  • Комуникиране, създаване на стратегии и управлението им с други хора за избягване на недоразумения;
  • Свързаност.

Този тест ще Ви покаже как управлявате стреса и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Знаете ли как да се адаптирате? Можете ли да реагирате на постоянно променящата се среда, пазар и клиенти, външни фактори? Можете ли навреме да правите промени в бизнеса си?
Нестабилността, непредсказуемостта и рискът са сред най-важните характеристики в днешния бизнес свят. Те значително са променили реалността на управление на успешна компания. Предприемачите вече не могат да разчитат на статични предимства като позицията на компанията им на пазара, мащаб, скорост на производство, условия на предлагане, доставка. Те имат нужда да развиват умения, които стимулират и поддържат бърза адаптация, което е от ключово значение за оцеляването на един бизнес. Тези умения включват способност: да идентифицират и адресират сигнали за промяна; да експериментират в голям мащаб, като въвеждат нови технологии и подходи, продукти и услуги; да създават гъвкави структури и др. Научаването как да бъдат приспособими помага на предприемачите да се справят с непрекъснатата нестабилност и да осигурят устойчивост на конкурентното предимство на техния бизнес в дългосрочен план. Невъзможността за адаптиране намалява конкурентоспособността на даден бизнес и в крайна сметка може да доведе до слабо представяне и дори преустановяване на дейността на компаниите. Следователно е изключително важно да се прилага адаптивност в културата на Вашата компания, за да се гарантира успешен „живот” на бизнеса.
Този тест ще Ви помогне да разберете своята готовност да се адаптирате и да трансформирате бизнеса си, за да е готов за бъдещето, и ще Ви даде източници на информация и обучения по темата.

Въведение

Целта на този инструмент е да помогне на предприемачите, които планират повторно начинание, да идентифицират своите силни и слаби страни в 7 категории, считани за стълбове за управление и поддържане на успешен бизнес. Чрез теста за самооценка участниците ще имат възможността да разберат и да разсъждават върху причините за своя неуспех и да се образоват с цел по-успешно бъдеще. Инструментът е базиран на интервюта с редица предприемачи от различни европейски страни, чиито бизнес не е успял по различни причини.

По-долу можете да намерите списък на категориите. Кликвайки върху всяка от тях ще ви даде описание на съответната категория. Инструментът за оценка представлява набор от 5 въпросa на категория с избор от няколко отговора, които носят съответен брой точки. Трябва да отговорите на всеки въпрос, за да може да преминете към следващия. Категориите следват автоматично една след друга. Отнема около 40 минути да отговорите на всички въпроси като тестът следва да бъде попълнен наведнъж. След като отговорите на всички въпроси, ще бъдете пренасочени към страницата с резултатите, на която ще получите оценката си за всяка категория, коментар върху резултата, списък с материали за четене, за да подобрите уменията си, и връзка към вдъхновяващи истории на хора, които е трябвало да преосмислят действията си няколко пъти, преди да намерят пътя към славата!

Пожелаваме Ви успех!

adaptability risk business stress motivation marketing home learning

Top