Cele ogólne:
Wspieranie rozwoju przedsiębiorców drugiej szansy, wzmocnienie ich wiary w siebie, samoświadomości i skuteczności, poprzez relację opartą na wskazywaniu drogi i mentoringu, prowadzącą do pomyślnego wznowienia działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe:
• Zachęcanie osób do wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń poprzez zapewnienie im odpowiednich narzędzi ułatwiających zrozumienie przyczyn niepowodzenia, ich potencjału i postaw jako przedsiębiorców;
• Wspieranie byłych przedsiębiorców w rozwijaniu ich umiejętności i motywacji do przedsiębiorczości – praktyczny przewodnik zawierający szczegółowe informacje na temat przepisów prawa i zasobów edukacyjnych dla “drugiej szansy”, instrukcje i listy kontrolne, które pomogą im w odbudowie przedsiębiorstwa;
• Dostarczenie przedsiębiorcom odnoszącym sukcesy, właścicielom MŚP, trenerom, szkoleniowcom i mentorom planu mentorskiego i wytycznych o tym, jak krok po kroku skutecznie przekazywać swoją wiedzę podopiecznym;
• Zacieśnianie współpracy i tworzenie sieci kontaktów między przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, instytucjami szkoleniowymi i edukacyjnymi.

Grupy docelowe:
1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność po raz drugi
2) Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy oraz właściciele MŚP
3) Instytucje kształcenia ustawicznego i szkolenia zawodowego, w tym instruktorzy doskonalenia zawodowego, nauczyciele i mentorzy, ośrodki, niezależne osoby oferujące usługi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Projekt “Revival entrepreneurship through second chance – Ożywienie przedsiębiorczości drugiej szansy” (akronim: 2REVIVE) rozpoczął się od miedzynarodowego spotkania partnerów, które odbyło się w dniach 8-9 lutego 2018 roku. Jest on finansowany w ramach programu Erasmus+, KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Komisji Europejskiej. Konsorcjum Projektu składa się z 7 partnerów i 5 partnerów stowarzyszonych z Polski, Bułgarii, Włoch, Niderlandów, Chorwacji i Malty, a koordynatorem jest Avsi Polska.

Projekt będzie wspierał rozwój postaw przedsiębiorców drugiej szansy, wzmocnienie ich wiary w siebie, samoświadomości i skuteczności, poprzez relację opartą na coachingu i mentoringu, prowadzącą do pomyślnego wznowienia działalności gospodarczej. Kluczowe elementy projektu polegają na zachęcaniu osób do wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń w celu zwiększenia prawdopodobieństwa przyszłego sukcesu biznesowego, zapewnieniu przedsiębiorcom drugiej szansy wysokiej jakości mentoringu oraz poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego zarówno mentorów, jak i podopiecznych.

Kolejne działania polegać będą na określeniu głównych interesariuszy, przygotowaniu i realizacji krajowych planów rozpowszechniania, analizie dostępnych informacji oraz przeprowadzeniu ankiety dotyczącej grup docelowych i jej analizie. Na koniec realizacji projektu (30.12.2019 r.) wzmocniona zostanie postawa i pewność siebie, samoświadomość i skuteczność przedsiębiorców drugiej szansy, a społeczne uprzedzenia i akceptacja niepowodzeń ulegną poprawie. Projekt dostarczy również internetowe narzędzie do samooceny, przewodnik Guide4Mentors i Przewodnik do sukcesu dla przedsiębiorców drugiej szansy oraz poprawi akceptację niepowodzeń i radzenie sobie z uprzedzeniami społecznymi. Partnerzy projektu i interesariusze będą wymieniać się know-how i przekazywać wiedzę, wnosić nowe spostrzeżenia na temat przedsiębiorczości drugiej szansy – temat zostanie dokładnie zbadany, a partnerzy otrzymają spostrzeżenia i zaadaptują materiały z ich konkretnej perspektywy. Realizacja projektu we współpracy z różnego rodzaju organizacjami i z różnych krajów jeszcze bardziej zwiększy zdolność partnerów do pracy w międzynarodowym zespole.

Top